صفحه اصلیاعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: مهندس حسین نعمتی

نایب رئیس هیئت مدیره: سید محمود موسوی رستگار

منشی هیئت مدیره: سید سعید حسینی

عضو هیئت مدیره:عباس نادری آذربایجانی

عضو هیئت مدیره:بهرام دهقانی

مدیرعامل:علیرضا عزیزالهی

بازرسین:قاسمعلی حسن زاده-محمد احمدی

بازگشت به بالا