صفحه اصلیخرید و فروش

خرید و فروش

 

مورخ 1396/04/22

ردیف

نهاده

قیمت(ریال)

1

جو بنادر شمالی

9700

2

جو بنادر جنوبی3

ذرت برزیل

7000

4

ذرت اکراین5

ذرت روس

8050

6

کتجاله سویا آرژانتین

14000

7

کنجاله سویا پلیت برزیل

13550

8

کنجاله سویا پرک برزیل

 

9

کنجاله کلزا وارداتی10

کنجاله کلزا کارخانه داخلی

12000

11

کنجاله تخت تخم پنبه آذربایجان

قیمت کف بازار

 

 

بازگشت به بالا