صفحه اصلیخرید و فروش

خرید و فروش

 

مورخ 1396/05/21

ردیف

نهاده

قیمت(ریال)

1

جو بنادر شمالی

9750

2

جو بنادر جنوبی3

ذرت برزیل

7350

4

ذرت اکراین


7150

5

ذرت روس

7750

6

کتجاله سویا آرژانتین

13950

7

کنجاله سویا پلیت برزیل

13200

8

کنجاله سویا پرک برزیل

 

9

کنجاله کلزا وارداتی10

کنجاله کلزا کارخانه داخلی

12000

11

کنجاله تخت تخم پنبه آذربایجان

قیمت کف بازار

 

 

بازگشت به بالا